PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Wspólna interwencja parlamentarzystów

Krzysztof Lipiec                                                                             Kielce, 28 stycznia 2015r

 Andrzej Bętkowski

Marek Kwitek

Maria Zuba

Jarosław Rusiecki

Pani Iwona Hickiewicz

Główny Inspektor Pracy

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

 

 

INTERWENCJA POSELSKA

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w sprawie przyznawanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za lata 2010-2014.

W mijającym tygodniu opinia publiczna województwa Świętokrzyskiego została poinformowana o tym, że członkom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata 2010-2014 (miniona kadencja władz samorządowych) w łącznej wysokości ponad 130.000 zł. Przy czym członkowi Zarządu Panu Piotrowi Żołądkowi wypłacono ekwiwalent za 93 dni niewykorzystanego urlopu, co stanowiło kwotę ponad 50.000 zł.

Sytuacja ta naszym zdaniem stanowi naruszenie przepisów prawa pracy, które w sposób jednoznaczny nakazują wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych do 30 września. Wypłacanie ekwiwalentów zaś jest wyjątkiem od tej reguły i winno być stosowane tylko w przypadkach niewykorzystania urlopu z uwagi na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Przy czym na uwadze należy mieć, że liczba 93 niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego wskazuje, że najprawdopodobniej Pan Piotr Żołądek nie brał tego urlopu przez kolejne 4 lata sprawowania funkcji.

Ta okoliczność może wskazywać, że sytuacja ta stanowi także naruszenie bardzo wysokich standardów etycznych, jakich społeczeństwo oczekuje od osób pełniących funkcję publiczne, a także narusza w poważny sposób polityczno-publicystyczne deklaracje o „Tanim Państwie”. Jest drwiną ze społeczeństwa, które oczekuje, że osoby pełniące funkcje publiczne pełnią je dla pożytku Rzeczypospolitej i w imię własnego honoru, a nie dla możliwości dodatkowego zarobku, jakim może być ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zważyć należy, że praca publiczna jest tak samo męcząca i odpowiedzialna jak każda inna praca i urlop wypoczynkowy jest koniecznym warunkiem, aby praca ta była wykonywana w sposób rzetelny i jakościowo dobry. Deklaracje Pana Piotra Żołądka po tej sprawie, iż „praca sprawia mu przyjemność i byłby on gotowy do rezygnacji z urlopu” to kolejna drwina wymierzona w społeczeństwo ziemi świętokrzyskiej, borykającego się z wysokim bezrobociem, gdzie wielu młodym ludziom dano wysokie umiejętności i rozbudzono aspirację, nie umiejąc następnie tych umiejętności i aspiracji zrealizować. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można wskazać to, że część osób na swoich stanowiskach przepracowuje się, podczas gdy inni pogrążają się w marazmie w oczekiwaniu na pracy. Jest to marnowanie sił i kapitałów społecznych. Zwiększone chęci do pracy można zawsze realizować poświęcając się wolontariatowi.

Istotnym jest również to, że bohaterowie niniejszej sprawy pełnią także aktywne role polityczne. Jest oczywistą praktyką – znaną także nam – że osoby takie „trzymają” urlop wypoczynkowy na czas kampanii wyborczych, aby wtedy nie narażać się na zarzuty prowadzenia kampanii wyborczej, w czasie wykonywania, na podstawie umów o pracę, funkcji publicznych. Każdy z członków Zarządu startował i prowadził jesienią 2014 roku kampanie wyborcze związane z wyborami samorządowymi i wydaje się, że chociażby w czasie tej kampanii powinni byli oni wykorzystać całość przysługujących im urlopów.

W wyżej opisanych okolicznościach, działając na podstawie art. 20 ustawy z dn. 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2011 Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, to jest w szczególności:

1)      o przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności i prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz członkom Zarządu Województwa za lata 2010-2014;

2)      wyjaśnienie okoliczności związanych z przyznaniem Panu Adamowi Jarubasowi, Panu Piotrowi Żołądkowi, Panu Kazimierzowi Kotowskiemu, Panu Grzegorzowi Świercz oraz Panu Janie Maćkowiak ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

3)      zwrócenie się w trybie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm) do władz okręgowych w Kielcach Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej RP o udostępnienie informacji o czynnościach wykonywanych przez Pana Adama Jarubasa (PSL), Pana Piotra Żołądka (PSL), Pana Kazimierza Kotowskiego (PSL), Pana Grzegorza Świercza (PO) oraz Pana Jana Maćkowiaka (PO) w czasie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych rozpisanych na dzień 16 listopada 2014 roku w ramach kampanii tych partii i sprawdzenie, czy wykonywanie prac w kampanii wyborczej nie kolidowało z obowiązkami wynikającymi z pełnionych funkcji;

4)       o przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności i prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za lata 2010-2014;

5)      o ustalenie, czy były lata za które urlopy wypoczynkowe należne Marszałkowi i Członkom Zarządu uległy przedawnieniu;

6)      o określenie osób winnych zaniedbań.

Uważamy, że dokładne wyjaśnienie tej sprawy uspokoi wzburzoną opinię mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do zwiększenia poszanowania dla przepisów Kodeksu Pracy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.