PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Trwa 54. posiedzenie Sejmu

Nowe przepisy dotyczące ogrodów działkowych oraz rozwiązania służące efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych w latach 2014-2020 to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie na 54. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie pracować także m.in. nad projektami wydłużającymi okres przedawnienia ścigania przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Sejm rozpatrzy też propozycję nowelizacji kodeksu wyborczego, jak również projekt przewidujący brak możliwości zatarcia kary za zabójstwo dziecka.

Izba wysłucha informacji bieżącej w sprawie nadzoru ministra Skarbu Państwa nad polityką kadrową w spółkach Skarbu Państwa. O przedstawienie informacji wnioskował KP Twój Ruch. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. osób chorych na mukowiscydozę, przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości, a także projektu wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 107 Zagórz – Łupków oraz nr 108 Zagórz – Krościenko. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. likwidacji placówek Poczty Polskiej SA, postępu prac na budowie drogi szybkiego ruchu S 69 Bielsko Biała – Żywiec i przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, jak również udziału byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i GROM w szkoleniach członków organizacji paramilitarnych.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej, tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie. Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. o niekonstytucyjności przyjętego w 2006 r. przepisu likwidującego tę ulgę. Autorzy proponują, by podatnicy, którzy mają prawo do ulgi, mogli zgłosić chęć skorzystania z niej i wnioskować o ponowne naliczenie podatku do 31 grudnia 2013 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 7 czerwca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26 września 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. 5 listopada 2013 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt z poprawką wydłużającą do 31 grudnia 2014 r. termin na złożenie wniosku o ponowne naliczenie podatku. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Jacek Brzezinka.

Sejm zajmie się w drugim czytaniu senackim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje on działaczy opozycji demokratycznej, którzy z powodu represji politycznych nie mogli podejmować pracy w czasach PRL. Obecnie okresy pozostawania bez pracy przez opozycjonistów są uznawane za tzw. okresy nieskładkowe. Dodatkowo przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego pod uwagę bierze się maksymalnie 5 lat bez pracy. Zgodnie z projektem okresy te będą uznane za tzw. okresy składkowe, co wpłynie na wysokość emerytur opozycjonistów. Poza tym przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego pod uwagę będzie brany cały okres pozostawania bez pracy, a nie tylko 5 lat. Senat zaproponował objęcie tym przepisem osób, które z powodu represji nie mogły podjąć pracy między 31 grudnia 1956 r. a 4 czerwca 1989 r. Na etapie komisyjnym odstąpiono od określania daty początkowej. Projekt przewiduje, że osoby chcące skorzystać z nowych rozwiązań będą musiały przedstawić dokumenty albo przywołać zeznania świadków potwierdzające prawo do innego obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dowody te będą oceniane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt wpłynął do Sejmu 25 marca 2013 r. Pierwsze czytanie przeprowadzono 9 października 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 7 listopada 2013 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Stanowisko komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Rajmund Miller.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 będzie kolejnym punktem porządku 54. posiedzenia Sejmu. Projekt przewiduje, że w 2014 r. będą utrzymane zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, obowiązujące w latach 2012-2013. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych (ustalonych dla celów podatku rolnego) składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę będzie opłacał rolnik.
Przez rolnika będą opłacane także składki za domowników, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. Składki zdrowotne mają być opłacane przez rolników w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Projekt jest związany z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. o niekonstytucyjności finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Projekt wpłynął do Sejmu 31 października 2013 r. Pierwsze czytanie zostało przeprowadzone 7 listopada 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła projekt bez poprawek. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Piotr Walkowski.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej. Projekt przedłuża funkcjonowanie starego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o 3 lata (tj. do 1 marca 2017 r.) i umożliwia wykorzystywanie danych gromadzonych w tym systemie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między samorządy w latach 2014-2016. Od stycznia 2013 r. dane identyfikacyjne ucznia i nauczyciela zapisywane są w nowym SIO po wcześniejszym sprawdzeniu ich zgodności z danymi w rejestrze PESEL. Działanie nowego systemu pokazało, że część danych w nim zgromadzonych jest nieprawidłowa. W związku z tym projekt przewiduje, że przez 3 lata będą działały dwa systemy, tj. stary i nowy. Zdaniem rządu rozwiązanie to pozwoli na bezpieczne dokonywanie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie danych zgromadzonych w starym systemie. Dodatkowe 3 lata mają też umożliwić usunięcie niepoprawnych informacji w nowym systemie. Projekt wpłynął do Sejmu 3 października 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 11 października 2013 r. w Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 7 listopada 2013 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami m.in. doprecyzowującymi przepisy przejściowe w zakresie równoległego funkcjonowania dwóch systemów, tak aby nie powstawały wątpliwości, że oba SIO realizują cele ustawowe. Zmiany komisji zobowiązują też szkoły i placówki oświatowe do niezwłocznej korekty niepoprawnych danych. Dane niepoprawnie zweryfikowane i niepoprawione będą usuwane z systemu po upływie 6 miesięcy od dnia ich negatywnej weryfikacji. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Urszula Augustyn.

Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy. Projekt wprowadza zakaz agitacji wyborczej w kościołach oraz miejscach kultu religijnego innych związków wyznaniowych. Zgodnie z projektem za złamanie tego zakazu będzie grozić grzywna. Obecnie grzywna jest przewidziana za prowadzenie agitacji wyborczej m.in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach wojskowych oraz lokalach wyborczych, a także w zakładach pracy, jeśli zakłóca ona ich normalne funkcjonowanie. Projekt wpłynął do Sejmu 6 września 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. 5 listopada 2013 r. został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Dariusz Joński.

Izba będzie pracować w drugim czytaniu nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który powstał w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na podstawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), a także poselskich projektów ustaw o ogrodach działkowych (druki nr 1240 oraz 1148) oraz nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1170). Projekt ma kompleksowo uregulować w nowej ustawie takie zagadnienia jak: zakładanie i funkcjonowanie ogrodów działkowych oraz zarządzanie nimi, likwidacja ogrodów działkowych, prawa i obowiązki właścicieli oraz użytkowników działek, status działkowców, prawa spadkobierców do nieruchomości, na których położone są ogrody działkowe, zakres zarządzania ogrodami działkowymi oraz zasady ustrojowe funkcjonowania ogrodów działkowych. Projekty wpłynęły do Sejmu: 22 listopada 2012 r. (druk nr 1170) – z inicjatywy KP Sojusz Lewicy Demokratycznej, 23 listopada 2012 r. (druk nr 1204) jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza, 22 marca 2013 r. (druk nr 1240) – z inicjatywy KP Platforma Obywatelska oraz 23 sierpnia 2013 r. (druk nr 1148) jako inicjatywa ustawodawcza KP Solidarna Polska. W pierwszym czytaniu projekty były rozpatrywane 19 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie zostały one skierowane do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na wspólnym posiedzeniu komisje podjęły uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów oraz powołały podkomisję nadzwyczajną, do której je skierowały.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt wydłuża o rok, czyli do 31 grudnia 2014 r., ważność wpisów w Rejestrze Handlowym, który był poprzednikiem funkcjonującego od 1 stycznia 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego. Do końca 2014 r. będzie ponadto możliwe posługiwanie się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tego rejestru. Podstawowym skutkiem przyjęcia proponowanej zmiany będzie przesunięcie terminu utraty osobowości prawnej przez spółki, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane do KRS. Dotyczy to także innych osób prawnych podlegających wpisowi do KRS. Zdaniem wnioskodawców proponowana zmiana pozwoli na przygotowanie przepisów dotyczących majątku i zobowiązań tych spółek, co umożliwi zabezpieczenie interesów ich wierzycieli. Projekt zakłada też, że do wskazanej w projekcie daty, w odniesieniu do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie nowelizacji. Chodzi tu wyłącznie o zakres niezbędny do rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokajania roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru. Projekt wpłynął do Sejmu 30 sierpnia 2013 r. jako inicjatywa grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Pierwsze czytanie odbyło się 6 listopada 2013 r. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami m.in. wydłużającymi okres ważności wpisów w Rejestrze Handlowym łącznie o 2 lata – do 31 grudnia 2015 r.  Komisja zmieniła też termin wejścia w życie proponowanej nowelizacji – z 31 grudnia 2013 r. na 30 grudnia 2013 r.  Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Zofia Czernow.

Przedmiotem prac Sejmu będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie przepisów pozwalających na składanie drogą elektroniczną wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz otrzymywanie w ten sposób danych z tego rejestru. Proponowana nowelizacja jest związana ze stanem przygotowania systemu umożliwiającego dostęp elektroniczny do KRK, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 listopada 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Pierwsze czytanie odbyło się 19 listopada 2013 r. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która przyjęła projekt bez poprawek. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Borys Budka.

W porządku obrad 54. posiedzenia Sejmu jest również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza rozwiązania, które pozwolą na jak najszybsze i efektywne wykorzystanie środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tym celu rząd proponuje m.in. wprowadzenie umowy partnerstwa oraz programów służących jej realizacji. W umowie tej będą zapisane uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków unijnych. Będzie ona przygotowywana przez rząd z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzana przez Komisję Europejską. W sposób określony w umowie będą wydawane środki z europejskich funduszy: Rozwoju Regionalnego, Społecznego, Spójności, Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspierających sektor morski lub rybacki. Na podstawie tej umowy będą opracowywane krajowe i regionalne programy, które docelowo staną się programami operacyjnymi perspektywy finansowej 2014-2020. One także będą zatwierdzane przez KE. Projekt wprowadza ponadto instytucję kontraktu terytorialnego, który zastąpi istniejący kontrakt wojewódzki. Ma to zapewnić lepszą koordynację działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd. Kontrakt terytorialny będzie umową między rządem a samorządem, określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i województwa. Ponadto projekt zakłada zmiany w planowaniu przestrzennym na poziomach: krajowym, regionalnym i funkcjonalnym, mające na celu usprawnienie zarządzania rozwojem w Polsce. Rada Ministrów przyjęła projekt 15 października 2013 r. Do laski marszałkowskiej wpłynął on 29 października 2013 r., a 5 listopada 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister rozwoju regionalnego.

Sejm zapozna się także z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem: „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, który zastąpi przyjętą w 2006 r. strategię na lata 2007-2015. Istotą nowego dokumentu jest wykorzystanie gospodarczego i społecznego potencjału Polski oraz możliwości instytucjonalnych dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz poprawy życia jego mieszkańców. Najważniejsze zadania będą realizowane w trzech strategicznych obszarach: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna kraju. Kluczowe cele w pierwszym obszarze to m.in.: zwiększenie efektywności instytucji publicznych oraz zapewnienie środków na działania rozwojowe poprzez ich ukierunkowanie na wybrane kwestie. Obszar dotyczący konkurencyjnej gospodarki opiera się m.in. na wzmocnieniu stabilności makroekonomicznej, zwiększeniu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju kapitału ludzkiego dzięki podniesieniu aktywności zawodowej. W ramach zadań z zakresu spójności społecznej i terytorialnej dokument zakłada m.in. integrację społeczną poprzez zwiększenie aktywności osób wykluczonych społecznie oraz zmniejszenie ubóstwa, jak również zapewnienie określonych standardów usług publicznych. Dokument wpłynął do Sejmu 6 grudnia 2012 r., a 10 grudnia 2012 r. został skierowany do Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 11 września 2013 r. komisje wniosły o przyjęcie dokumentu. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Marcin Święcicki.

W łącznej dyskusji w pierwszym czytaniu zostaną rozpatrzone dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druki nr 1827 i 1878). Projekty wydłużają termin przedawnienia ścigania przestępstw seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynów, których ofiarami są dzieci. Chodzi m.in. o zgwałcenie dziecka, produkcję pornografii dziecięcej, zmuszanie nieletnich do prostytucji oraz kazirodztwo. Wnioskodawcy proponują dodanie do tego katalogu także produkcji i rozpowszechniania animowanej pornografii dziecięcej. Obecnie ściganie tych czynów nie może przedawnić się przed upływem 5 lat od ukończenia przez ofiarę 18 lat (czyli przed ukończeniem 23 lat). Grupa posłów KP PO proponuje, by czyny te nie przedawniały się przed ukończeniem przez ofiarę 28 roku życia (tj. 10 lat od ukończenie 18 roku życia). KP SLD proponuje okres jeszcze o dwa lata dłuższy, by przedawnienie nie mogło nastąpić przed 30 rokiem życia (tj. 12 lat od momentu ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat). Wnioskodawcy obu projektów argumentują, że w wieku 23 lat wielu pokrzywdzonych jest jeszcze niesamodzielnych i niedojrzałych. Często zdarza się też, że są to osoby jeszcze mieszkające ze sprawcą i uzależnione od niego materialnie i psychicznie. Projekty wpłynęły do Sejmu 13 (druk nr 1827) i 25 września 2013 r. (druk nr 1878) z inicjatywy odpowiednio grupy posłów KP Platforma Obywatelska i KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. 15 października 2013 r. (druk nr 1827) i 5 listopada 2013 r. (druk nr 1878) projekty zostały skierowane do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienia projektów przedstawią posłanki Lidia Staroń (druk nr 1827) i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (druk nr 1878).

Kolejnym punktem 54. posiedzenia Sejmu będzie pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 1753). Projekt rozszerza katalog przestępstw, w przypadku których skazanie nie ulega zatarciu. Obecnie zatarciu nie ulega skazanie na karę więzienia bez zawieszenia za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Wnioskodawcy proponują, aby zatarciu nie ulegało także skazanie za zabójstwo. Autorzy projektu argumentują, że zgodnie z obecnymi przepisami wyroki za przestępstwa pedofilii nie ulegają zatarciu, a za zabójstwa dzieci tak. To oznacza, że do pracy z dziećmi mogą być przyjmowane osoby, które zabiły dziecko. Projekt wpłynął do Sejmu 16 lipca 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Solidarna Polska. 24 września 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Patryk Jaki.

Ponadto Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają zapewnić efektywne i jednolite stosowanie na terenie Polski przepisów unijnych, określających wytyczne sanitarne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Chodzi też o przepisy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa m.in. zmienia system kar za naruszenia regulacji dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast odpowiedzialności karnej, powiatowy lub graniczny lekarz weterynarii będzie mógł nałożyć w trybie administracyjnym kary pieniężne. Ponadto zgodnie z ustawą powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł m.in. zakazać właścicielowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2013 r., natomiast 13 listopada 2013 r. Senat wprowadził do niej kilka poprawek. Izba druga zaproponowała m.in., aby wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, w tym zajmujące się handlem detalicznym, miały obowiązek nieodpłatnego udostępniania zwierząt i produktów w celu prowadzenia przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringu odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Przedmiotem prac posłów będą również senackie poprawki do ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Celem ustawy jest ochrona społeczeństwa przed groźnymi przestępcami, którzy po wyjściu z więzienia mogliby – z powodu zaburzonej psychiki lub preferencji seksualnych – popełnić na wolności kolejne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej. Zgodnie z ustawą po odbyciu kary więzienia sprawcy brutalnych morderstw lub gwałtów czy seryjnych morderstw będą mogli być objęci nadzorem prewencyjnym lub umieszczeni w nowo utworzonym, podlegającym ministrowi zdrowia Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Nadzór będzie stosowany, jeśli sąd uzna, że w przypadku danego sprawcy prawdopodobieństwo popełnienia brutalnego przestępstwa, za które górna granica kary więzienia wynosi co najmniej 10 lat, jest wysokie. Z kolei w specjalnym ośrodku będą umieszczane osoby ocenione przez sąd jako zdolne do popełnienia takiego przestępstwa z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Rozwiązania proponowane w projekcie mają objąć także sprawców przestępstw, którym w 1989 r. karę śmierci zamieniono na 25 lat więzienia, upływającą w 2014 r. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2013 r., a Senat na posiedzeniu 13 listopada 2013 r. wprowadził do niej poprawki. Senat m.in. doprecyzował, że nowymi przepisami będą objęci zarówno przestępcy odbywający w systemie terapeutycznym prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, która może trwać od 1 miesiąca do 15 lat, jak również karę 25 lat pozbawienia wolności. Senat wskazał, że kara 25 lat więzienia jest odrębną karą zapisaną w kodeksie karnym i musi być wprost wymieniona także w tym przepisie. Ponadto Izba druga zaproponowała ograniczenie kręgu osób, które mogą być uznane za stwarzające zagrożenie wyłącznie do skazanych odbywających karę w systemie terapeutycznym. Ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje, że rozwiązania te mają objąć także osoby umieszczone w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu karnego, czyli na tzw. oddziałach „N”.

W piątkowym bloku głosowań Sejm przeprowadzi m.in. trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Projekt wprowadza rozwiązania zawarte w przepisach unijnych o wspólnej organizacji rynku wina. Ich celem jest usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli i rocznika. Projekt umożliwia producentom win zlecanie innym przedsiębiorcom rozlewu wyrobów wyprodukowanych z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa. Dotyczy to producentów win owocowych markowych, cydru, perry i miodów pitnych markowych. Projekt umożliwia nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w przypadku np. wykreślenia z urzędu takiego przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców wykonujących tę działalność. Ponowny wpis do rejestru będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu. Projekt wydłuża też termin składania wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce – z 30 czerwca na 15 lipca. Ponadto w projekcie ograniczono zakres informacji przekazywanych we wniosku składanym do prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce. W drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki jeszcze bardziej upraszczające procedurę uzyskiwania tego wpisu. Projekt wpłynął do Sejmu 2 października 2013 r. Pierwsze czytanie przeprowadzono 22 października 2013 r. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a drugie 6 listopada 2013 r.

Posłowie wysłuchają także Informacji minister edukacji narodowej na temat skutków nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w zakresie m.in. przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli. Wniosek o włączenie informacji do porządku obrad złożył KP Ruch Palikota (obecnie Twój Ruch).

źródło:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=37AE568D463B44E6C1257C2900282C20

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.