PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Pokłosie międzynarodowej konferencji energetycznej Tuczno – Toruń – Bruksela 15-17.10.2012

Komunikat nr 1.

z XI międzynarodowej konferencji i warsztatów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej z cyklu

Europa wielkich szans”

na temat:

Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy”

Tuczno – Toruń – Bruksela 15-17.10.2012

zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Samodzielną Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Światową Organizację Naukowców (World Federation of Scientists), Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Grupę Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego przy wsparciu organizacyjnym zorganizowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych przy patronacie medialnym Naszego Dziennika, TV Trwam, Radia Maryja, Tygodnika Niedziela i radia WNET oraz patronacie honorowym J.E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka Duszpasterz Leśników Polski.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad obejmującego referaty z zakresu teoretycznych i prawnych możliwości wykorzystania pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich i odbyciu wizji terenowej obejmującej funkcjonujące od ponad 20 lat powierzchnie doświadczalne Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
i Lasów Państwowych, poświęcone sterowaniu dynamiką liczebności kilkudziesięciu gatunków owadów za pomocą gospodarowania przestrzenią przyrodniczą nastawioną na pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery oraz po zapoznaniu się z wynikami Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Komitet Redakcyjny wyłoniony przez organizatorów stwierdza:

 1. Pomimo „wprowadzenia w życie” Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto, koncentracja CO2 w atmosferze sukcesywnie wzrasta, co spowodowane jest m.in. coraz większym zużyciem (spalaniem) węgla, ropy i gazu, oraz użytkowaniem powierzchni ziemi niezgodnym z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

 2. Pomimo „wprowadzenia w życie” Konwencji o Ochronie Bioróżnorodności, środowiska naukowe, niezależne organizacje ekologiczne jak również praktycy działający w zakresie ochrony przyrody informują o coraz intensywniejszym zaniku rodzimych, dziko żyjących gatunków.

 3. Wylesianie, zamiana gruntów leśnych na rolne oraz degradacja takich naturalnych zbiorników węgla jakimi są lasy i torfowiska a także gleby rolnicze powoduje wzrost emisji CO2 do atmosfery, zanik wielu gatunków i obniżenie możliwości produkcji biomasy sprawności funkcjonowania.

 4. Racjonalne zarządzanie dwutlenkiem węgla w zasobach przyrodniczych stanowi drogę do regeneracji takich żywych zasobów przyrodniczych jak lasy, torfowiska i gleby użytkowane rolniczo, przywrócenia im potencjalnej bioróżnorodności a także przywrócenia należytej funkcjonalności tychże zasobów. Im więcej węgla organicznego w profilu glebowym tym bardzie sprawny system.

 5. Jeden hektar lasu sosnowego pochłania około 20 ton dwutlenku węgla z atmosfery rocznie.

 6. Jeden hektar lasu sosnowego poddanego procesom inżynierii ekologicznej w postaci, przedłużenia wieku rębności, wprowadzenia podszytów, drugiego piętra drzewostanów w szczególności gatunków liściastych albo wykorzystania odnowień naturalnych zwiększa dodatkowo pochłanianie dwutlenku węgla w granicach od 10 do 18 ton dwutlenku węgla rocznie

 7. Koszt dodatkowego pochłoniania jednej tony dwutlenku węgla waha się w granicach kilku euro i jest zdecydowanie bardziej racjonalny niż zatłaczanie CO2 do naturalnych i sztucznych zbiorników podziemnych (technologia CCS) gdzie, koszt takiego działania wynosi od 60 do 100 euro w przeliczeniu na tonę CO2.

 8. Polskie lasy państwowe, prowadząc trwale zrównoważoną gospodarkę leśną są przygotowane do gromadzenia w zasobach leśnych dwutlenku węgla nie tylko z praktycznego ale również merytorycznego punktu widzenia. Zwiększone pochłanianie CO2 wiąże się ze wzrostem różnorodności biologicznej w lasach, a z ekonomicznego punktu widzenia może być źródłem dodatkowych środków pieniężnych do wykorzystania dla rozwoju, w szczególności na terenach niezurbaniozowanych bez zauważalnego uszczerbku dotyczącego produkcji surowca drzewnego. Z uznaniem odnieść się nazleży do koncepcji wprowadzenia przez Lasy Państwowe do praktyki w sposób pilotażowy programu działań ukierunkowanych na zwiększenie pochałaniania CO2 przez lasy – jako wzorca przyszłych rozwiązań, dotyczących mechanizmów ekonomicznych, wykorzystujących jednostki pochłoniania emisji przez lasy w ramach drugiego okresu rozliczeniowego konwencji klimatycznej, a przede wszystkim w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Powodzenie działań pilotażowych, o których mowa powyżej, jest uzależnione od opracowania modelu matematycznego odzwierciedlającego proces pochłaniania CO2 przy różnych scenariuszach działalności leśnej. Zasoby wiedzy zgromadzonej na ten temat gwarantują iż opracowanie takiego modelu jest w pełni możliwe.

 9. Pochłanianie dwutlenku węgla dla ochrony bioróżnorodności i przywrócenie naturalnych cech środowisku naturalnemu to szansa dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich

Tuczno, 15.10.2012.

W imieniu Komitetu

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Komunikat nr 2. – 16 października 2012

z XI międzynarodowej konferencji i warsztatów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej z cyklu

Europa wielkich szans”

na temat

Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy”

Tuczno – Toruń – Bruksela 15-17.10.2012

zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Samodzielną Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Światową Organizację Naukowców (World Federation of Scientists), Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Grupę Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego przy wsparciu organizacyjnym Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i patronacie medialnym Naszego Dziennika, TV Trwam, Radia Maryja, Tygodnika Niedziela i radia WNET oraz patronacie honorowym J.E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka Duszpasterza Leśników Polski.

Po zakończeniu drugiego dnia obrad obejmującego referaty z zakresu odnawialnych źródeł energii możliwych do wykorzystana na terenie Polski jak i Białorusi i Ukrainyh i odbyciu wizji terenowej obejmującej Geotermie Toruńską Komitet Redakcyjny wyłoniony przez organizatorów stwierdza:

 1. Istnieje konieczność analizy racjonalności rozwoju odnawialnych źródeł energii zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia. Jest to ważne z punktu widzenia wszystkich państw Europy a analiza winna dokonana porównywalnymi metodami z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw. Wymiana wiedzy w zakresie podstaw prawnych i technologii miedzy poszczególnymi państwami jest konieczna.

 2. Rolą terenów wiejskich jest produkcja żywności a odpady biomasy mogą stanowić odnawialne źródła energii

 3. W Polsce i w Europie istnieje potężny potencjał energii geotermalnej. Jej zaletą jest stabilność dostawy energii w ciągu doby i całkowity brak emisji CO2

 4. Geotermia Toruńska to pozyskiwanie w praktyce 550 ton wody na godzinę o temperaturze ponad 65 stopni C. To wielki sukces odnawialnych źródeł energii w Polsce

W imieniu Komitetu Redakcyjnego

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Komunikat nr 3. – 17 października 2012

z XI międzynarodowej konferencji i warsztatów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej z cyklu

Europa wielkich szans”

na temat

Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy”

Tuczno – Toruń – Bruksela 15-17.10.2012

zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Samodzielną Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Światową Organizację Naukowców (World Federation of Scientists), Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Grupę Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego przy wsparciu organizacyjnym Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i patronacie medialnym Naszego Dziennika, TV Trwam, Radia Maryja, Tygodnika Niedziela i radia WNET oraz patronacie honorowym J.E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka Duszpasterz Leśników Polski.

Biorąc pod uwagę dorobek spotkań w dniu 15 października w Tucznie (Komunikat nr. 1) iw dniu 16 października w Toruniu (Komunikat 2) poszerzony po wysłuchaniu referatów i przeprowadzeniu dyskusji na temat formalno prawnych uwarunkowań rozwoju zrównoważonego w świetle prawa globalnego i Unii Europejskiej Komitet Redakcyjny wyłoniony przez organizatorów stwierdza że:

 1. Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii są szansą zrównoważonego rozwoju Europy zgodnie z Konwencją w Sprawie Zwalczania Pustynnienia, Ramową Konwencją w Sprawie Zmian Klimatu, Konwencją o Różnorodności Biologicznej, Europejską Konwencją Krajobrazową i Naturą 2000

 2. Polskie Lasy Państwowe i polska geotermia to wzór dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Europie

 3. Polskie lasy państwowe, prowadząc trwale zrównoważoną gospodarkę leśną są przygotowane do gromadzenia w zasobach leśnych dwutlenku węgla nie tylko z praktycznego ale również merytorycznego punktu widzenia. Zwiększone pochłanianie CO2 wiąże się ze wzrostem różnorodności biologicznej w lasach, a z ekonomicznego punktu widzenia może być źródłem dodatkowych środków pieniężnych do wykorzystania dla rozwoju, w szczególności na terenach niezurbaniozowanych bez zauważalnego uszczerbku dotyczącego produkcji surowca drzewnego. Z uznaniem odnieść się należy do koncepcji wprowadzenia przez Lasy Państwowe do praktyki w sposób pilotażowy programu działań ukierunkowanych na zwiększenie pochłaniania CO2 przez lasy – jako wzorca przyszłych rozwiązań, dotyczących mechanizmów ekonomicznych, wykorzystujących jednostki pochłaniania emisji przez lasy w ramach drugiego okresu rozliczeniowego konwencji klimatycznej, a przede wszystkim w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Powodzenie działań pilotażowych, o których mowa powyżej, jest uzależnione od opracowania modelu matematycznego odzwierciedlającego proces pochłaniania CO2 przy różnych scenariuszach działalności leśnej. Zasoby wiedzy zgromadzonej na ten temat gwarantują iż opracowanie takiego modelu jest w pełni możliwe.

 4. Gospodarowanie dwutlenkiem węgla dla zrównoważonego rozwoju wymaga specjalistów z zakresu inżynierii ekologicznej potrafiących wykorzystywać pochłanianie tego gazu przez żywe systemy przyrodnicze takie jak lasy, torfowiska i gleby użytkowane rolniczo dla zmniejszenia jego koncentracji w atmosferze i ochrony bioróżnorodności, podnoszenia sprawności produkcyjnych gleb, podnoszenia jakości wód i powietrza oraz tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich. Specjalistów takich kształci na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW-SGH) w Warszawie, „Polityka Ochrony Środowiska – Kompensacje Przyrodnicze” (WSKSiM) w Toruniu i Kompensacje przyrodnicze dla Natury 2000 (SGGW) w Warszawie. Specjalistów takich kształci się także na wydziale Leśnym SGGW na kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna.

 5. Stosowanie odnawialnych źródeł wymaga analizy racjonalności rozwoju zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw. Pożądany jest rozwój wymiany wiedzy między poszczególnymi państwami Europy w zakresie rozwiązań prawnych, technicznych i finansowych.

 6. Pakiet klimatyczno energetyczny UE zupełnie pomija możliwości pochłaniania dwutlenku węgla jako narzędzia zrównoważonego rozwoju przy cenach pochłoniętej tony kilkukrotnie niższych od tych które muszą być poniesione przy technologii CCS. Musi więc ulec renegocjacjom zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi jakimi są ratyfikowane przez całą Europę takie konwencje ONZ jak Konwencja Klimatyczna, Konwencja o Różnorodności Biologicznej i Konwencja w Sprawie Zwalczania Pustynnienia. W obecnym wydaniu jest wysoce niesprawiedliwy w stosunku do niektórych państw stowarzyszonych. W odniesieniu do Polski skutkuje niebotycznym wzrostem cen energii, blokadą polskich zasobów energetycznych, uzależnianiem od obcych technologii i wzrostem bezrobocia.

Bruksela 17.10.2012.

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. Jan Szyszko

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.